متغییرهای جمعیت شناختی درعصراطلاعات

اطلاعات جمعیت شناختی بخش کلیدی از استراتژی بازاریابی مشاغل است. اطلاعات جمعیتی کمک می کند تا با توجه به ویژگی ها ، خواسته ها و نیازهای اصلی ، تک تک مخاطبان را شناسایی کند.اطلاعات جمعیتی توضیح می دهد که مخاطبان شما را چه کسانی تشکیل می دهد تا مشتریان را بر اساس متغییر های فردی تقسیم بندی کنید. امروزه و در عصر اطلاعات چگونه می توان متغییر های جمعیت شناختی را شناسایی کرد و از آن بهره برد.

۵ مولفه اساسی توسعه فروش

توسعه فروش فرآیند پرورش سرنخ های تجاری یا چشم انداز و آماده سازی آنها برای تصمیم خرید نهایی است. کارکرد فروش این است که به طور مستقیم به مشتری نهایی بفروشد. اما وظیفه توسعه فروش کار از طریق شرکا برای فروش به مشتری نهایی ، به روشی مقیاس پذیر است